Surrogati

Sist oppdatert: 23.11.2015 // Ambassaden ønsker med dette å informere om indiske retningslinjer i forbindelse med søknad om visum til India, samt om norsk lovgivning vedrørende surrogati.

Indiske retningslinjer vedrørende visum til India i forbindelse med surrogati.

I følge indiske myndigheter, vil personer som ønsker å få barn gjennom surrogatmor ikke få visum til India, dersom surrogatiprosessen startet etter den 3. november 2015. Dersom norske borgere allikevel får barn gjennom surrogatmor ved å reise til India på turistvisum og dermed får visum på feilaktig grunnlag, er det veldig usikkert om barnet vil få utreisevisum. Utenlandske statsborgere vil dessuten kunne straffeforfølges i India dersom de har ervervet seg og oppholdt seg i India på ukorrekt visum.

I henhold til retningslinjene er det ikke anledning for enslige, ugifte par eller homofile/lesbiske å få barn gjennom surrogati.

Se informasjon om visum/surrogati på hjemmesiden til den indiske ambassaden i Oslo.

Surrogati

Adgangen til å benytte eggdonasjon/surrogati i India reguleres av lovgivningen i India. Norske myndigheter forutsetter derfor at norske borgere som allikevel ønsker å benytte eggdonasjon/surrogati i India, overholder indisk lov.

Etter norsk rett gjelder det ingen særregler for etablering/overføring av foreldreskap etter bruk av eggdonasjon/surrogati i utlandet. De generelle reglene gjelder derfor. Dette innebærer at den som føder barnet er barnets mor, og at farskap etableres på de måter som barneloven bestemmer. Dersom morskap/farskap ikke kan etableres etter barneloven, må den som ønsker å bli juridisk forelder til barnet søke om adopsjon. Skatteetaten, NAV og Bufetat har fått retningslinjer for hvordan saker om surrogati skal behandles etter dagens regelverk. I retningslinjene gis det informasjon om etablering/overføring av foreldreskap, etablering og registrering av foreldreskap, rett til norsk statsborgerskap og innreise til Norge.

Det er viktig for norske borgere å være klar over at bruk av surrogati i utlandet reiser mange ulike dilemmaer. Surrogatmødre i India er ofte fattige og vanskelige livsbetingelser. I tillegg til barna, kan også personer som sterkt ønsker seg barn og er villig til å benytte surrogati i utlandet, være sårbare. Alle parter kan som følge av dette bli utnyttet, og det kan være risiko for menneskehandel og trafficking. Videre kan det etter bruk av surrogati i utlandet hvor flere lands regelverk må tas i betraktning, være tidkrevende og vanskelig å få etablert/overført foreldreskap og få barnet til Norge. På bakgrunn av dette fraråder norske myndigheter at personer bosatt i Norge inngår og gjennomfører avtaler med surrogatmødre i utlandet. Hvis slik avtale allikevel blir inngått, kan barnet komme i en situasjon hvor det ikke får juridisk tilknytning til en norsk forelder og følgelig ikke norsk statsborgerskap eller annen rett til opphold i Norge.

Ytterligere informasjon om surrogati kan leses på hjemmesiden til Barne-, Likestillings-, og Inkluderingsdepartementet


Bookmark and Share